Výnos

Sú toto aj tvoje najčastejšie otázky?

ČO JE PODIELOVÝ LIST?

Podielový list je cenný papier, ktorý má majetkovú podobu, predstavuje podiel na majetku fondu.

ČO JE OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND?

Otvorený podielový fond je investičný nástroj, vďaka ktorému participuješ ako drobný investor na výnosoch firiem po celom svete. Ide o formu kolektívneho investovania – veľké množstvo malých investorov vloží svoje peniaze na jedno miesto do fondu a zverí ich do správy profesionálnemu správcovi, Správcovskej spoločnosti. Tá peniaze investuje do cenných papierov – podielov, v súlade s vopred stanovenou investičnou stratégiou. Keďže ide o Otvorený podielový fond, podielnik má možnosť kedykoľvek z fondu vystúpiť a požiadať o vyplatenie aktuálnej hodnoty podielov.

ČO JE TO DIVERZIFIKÁCIA?

Diverzifikácia znamená rozloženie rizika. Správcovská spoločnosť investuje do svetovej ekonomiky rôznych firiem, do rôznych odvetví, komodít, do rôznych krajín, regiónov. Tvoja investícia sa rozloží do množstva menších investícií, čím sa riziko minimalizuje.

ČO AK SKRACHUJE FOND?

Fond skrachuje vtedy, ak by skrachovali v jednu chvíľu všetky firmy, ktoré sa v ňom nachádzajú a do ktorých Správcovská spoločnosť investuje. V jednom fonde sa nachádza viac ako 2000 firiem, takýto scenár je nereálny.

ČO KEĎ PRÍDEM O PENIAZE?

O peniaze nemôžeš prísť, pretože svoje investované peniaze máš uložené v Depozitnej banke v majetkovej podobe, vo forme podielových listov. Tento majetok je oddelený od majetku banky, ak by mala problém Depozitná banka, do 30 dní preberie záväzky novovymenovaná Depozitná banka.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI PEŇAŽNOU A MAJETKOVOU HODNOTOU?

Peňažná hodnota časom stráca zo svojej hodnoty vďaka inflácii, ktorá ju znehodnocuje. Naopak na majetkovú hodnotu inflácia vplýva opačne a časom sa jej hodnota zvyšuje.

KEDY SA DOSTANEM K SVOJIM PENIAZOM?

Správcovská spoločnosť po obdržaní príkazu na predaj podielov má povinnosť tieto podiely od podielnika odkúpiť za aktuálnu hodnotu a peniaze previesť do 3 – 5 pracovných dní na jeho účet.

AKÁ JE NAJNIŽŠIA SUMA INVESTÍCIE?

Pri pravidelnej investícii 50 eur mesačne, pri jednorázovej investícii 2500 eur, pri investovaní do fyzického zlata 30 eur mesačne.

ČO SA STANE, AK NEBUDEM MÔCŤ PRAVIDELNE INVESTOVAŤ?

Pri investovaní nie si ničím viazaný/á, ani časovo, ani povinnosťou vkladať pravidelné splátky. Treba si však uvedomiť, že investovať si začal/a s jasným zámerom zhodnotiť svoj majetok. Ak k takejto situácii dôjde, splátku nevložíš a pokračuješ vtedy, keď ti to finančná situácia dovolí. Ak by toto obdobie bolo dlhšie ako tri mesiace, požiadaš o dočasné pozastavenie pravidelného investovania.

ČO SA STANE S MOJIM MAJETKOM, KEĎ JA TU UŽ NEBUDEM?

Tvoj majetkový účet je dedičný, to znamená, že je súčasťou dedičského konania. Ak si budeš želať tento majetok odkázať konkrétnej osobe alebo organizácii, stačí spísať Závet.

Zisti, ako by to vyzeralo priamo u teba: